Atlaidai – nepaprastos malonės, kurių galime gauti per Jubiliejų

baznyciaafbJubiliejinės piligrimystės, malda šventovėse ir gailestingumo darbai – tai trys būdai, kuriais tikintieji galės gauti 2025-ųjų Šventųjų metų visuotinius atlaidus sau patiems arba juos skirti mirusiems artimiesiems.

Atlaidų tvarka nurodoma pirmadienį, gegužės 13 d., paskelbtame gana ilgame Apaštališkosios penitenciarijos, tai yra už Susitaikinimo sakramento šventimą ir atlaidus atsakingo Bažnyčios tribunolo, dekrete, kurį pasirašė neseniai paskirtas naujasis jo vadovas kardinolas Angelo de Donatis.

Dekrete visų pirma nurodoma, kad visuotiniams atlaidams per 2025 m. Jubiliejų gauti galioja bendrosios atlaidams taikomos normos: atlaidus gali gauti kiekvienas tikintysis, kuris, atmesdamas ryšį su nuodėme, skatinamas gailestingumo dvasios, atlikęs išpažintį ir priėmęs Komuniją, melsis popiežiaus intencijomis, prašydamas atlaidų malonės sau ir sieloms skaistykloje.

Piligrimystė į Jubiliejaus šventovės

Galimybė gauti visuotinius atlaidus suteikiama tiems, kurie per 2025 m. Jubiliejų aplankys nurodytas piligrimystės vietas ir jose dalyvaus Mišiose, Žodžio liturgijoje,  valandų liturgijoje, eis Kryžiaus kelią, kalbės Rožinį, giedos Akatistą arba dalyvaus atgailos pamaldose. Toliau dekrete nurodomos piligrimystės vietos: tai visų pirma Romos didžiosios bazilikos – Šv. Petro, Laterano Švč. Išganytojo, Švč. M. Marijos ir Šv. Pauliaus, o taip pat Jeruzalės Šventojo Kapo, Betliejaus Gimimo ir Nazareto Apreiškimo bazilikos. Vietos vyskupijų mastu visuotinius atlaidus bus galima gauti aplankius vyskupijos katedrą ar kitą vietos vyskupų nurodytą  šventovę.

Piligrimystė į kitas šventąsias vietas

2025 m. Jubiliejaus visuotinius atlaidus gali gauti ir tie tikintieji, kurie pavieniui arba su maldininkų grupe aplankys ir kitas dekrete nurodytas šventąsias vietas, jose skirs kiek daugiau laiko maldai, meditacijai, Švenčiausiojo Sakramento adoracijai, maldos valandėlę užbaigdami Tikėjimo išpažinimu, „Tėve mūsų“ malda ir šauksis Švenčiausiosios Dievo Motinos užtarimo. Šiomis sąlygomis atlaidai bus suteikiami tikintiesiems, lankantiems Romos Šventojo Jeruzalės Kryžiaus baziliką, Šv. Lauryno ir Šv. Sebastijono bazilikas, tiems, kas eis šv. Pilypo Neri pamėgtą vad. Septynių bažnyčių kelią, lankantiems Dievo Meilės Motinos ir Šventosios Dvasios šventoves, šv. Pauliaus kankinystės vietą, katakombas, Europos kelio bažnyčias, Europos globėjoms ir Bažnyčios mokytojams dedikuotas Romos bažnyčias. Tomis pačiomis sąlygomis visuotinius atlaidus galima gauti ir Asyžiaus pranciškonų šventovėse, Loreto ir Pompėjos Marijos šventovėse, Paduvos Šv. Antano bazilikoje, o taip pat viso pasaulio mažosiose bazilikose, vyskupijų katedrose, konkatedrose ir kolegijatose, vietos vyskupų ir vyskupų konferencijų nurodytose šventovėse.

Tie, kurie negali keliauti

Nuoširdžiai atgailaujantieji tikintieji, kurie negali nei asmeniškai dalyvauti iškilmingose pamaldose, nei lankyti šventovių (klauzūros vienuolės ir vienuoliai, seni ir sergantys žmonės bei juos slaugantieji, kaliniai) galės gauti visuotinius atlaidus nuotoliniu būdu per komunikacijos priemones dalyvaudami popiežiaus arba vyskupų vadovaujamose pamaldose, malda vienydamiesi su jų dalyviais, aukodami savo maldą ir kančią.

Atgaila ir gailestingumo darbai

Jubiliejaus atlaidai taip pat suteikiami tiems, kas dalyvaus bažnyčioje arba kitoje tinkamoje vietoje vyksiančios rekolekcijose, ugdymo kursuose, per kuriuos bus gilinamasi į Vatikano II Susirinkimo mokymą ir Katalikų Bažnyčios katekizmą; tiems, kurie su atgailos dvasia ir troškimu sekti Kristumi darys gailestingumo darbus sielai ir kūnui, ypač aplankydami tuos, kurie patys (kaliniai, ligoniai, seni žmonės) negali išsirengti į piligrimystę.

Dekrete nurodoma, kad nors paprastai visuotiniai atlaidai negali būti suteikimai daugiau nei vieną kartą per dieną, per 2025 m. Jubiliejų atlaidus bus galima gauti du kartus per dieną – vieną kartą sau, kitą – sielai skaitykloje.

Galiausiai kreipiamasi į vyskupus ir kunigus, prašoma sudaryti sąlygas, kad tiek piligriminėse šventovėse, tiek ir visose bažnyčiose tikintieji galėtų atlikti išpažintį.

Apaštališkoji penitenciarija taip pat prašo vyskupų, kad jie, vykdydami savo pašaukimą mokyti, vadovauti Dievo tautai ir ją vesti šventumą, gerai supažindintų savo bendruomenių narius su per Jubiliejų suteikiamomis ypatingomis šventumo siekimo priemonėmis. Reikalinga vietos žmonių socialinėms ir kultūrinėms ypatybėms pritaikyta katechezė, kuri skelbtų krikščioniškąją žinią, padėtų jai giliau įsišaknyti širdyse, skatintų žmones trokšti šių nepaprastų malonių, kurių galima gauti per Jubiliejų. 

Budas.lt nuotr.

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode